Sunday Snapshot: Lake Mburo National Park, Uganda

Words by:

Nyssa P. Chopra
Zebras frolicking through the savannas of Lake Mburo National Park in Uganda.Uganda-zebras

EDITOR’S PICKS